Download Amazon Web Services (AWS) with Python & Boto3